• Εγγραφείτε
Προκήρυξη Εκδρομής PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator   
Παρασκευή, 10 Οκτώβριος 2014 15:03

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ  &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε.

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3ο 12/ Θ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΣ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 

Θεσσαλονίκη    : 10- 10 ? 2014

Αρ. Πρωτ.            : 245

 

TH  Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΑΝΑΤ.  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ.

Ταχ. Διεύθυνση    : ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΥ  10

Ταχ. Κώδικας         : 55132

 

Πληροφορίες        : Παπαθωμά  Χάιδω

Τηλέφωνο              : 2310 481470

FΑΧ                        : 2310-481470

ΚΟΙΝ.

ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Θέμα: «Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης Δράση: Comenius - Πολυμερής Σχολική Σύμπραξη»

 

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς ζητά κατάθεση προσφορών, σύμφωνα με την Υ.Α 129287/Γ2/02-12-2011, άρθρο 14, (ΦΕΚ 2769/τ.Β΄/02-12-2011) για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στη Βαρσοβία, (Πολωνία), στo πλαίσιo του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης Comenius- Πολυμερής Σχολική Σύμπραξη με κωδικό: 2013 ? 1 ? TR1 ? COM06 ? 47902 5 και τίτλο: «Tranditional Clothes in Europe» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Η προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει:

 

  1. Τρία (3)  αεροπορικά από Θεσσαλονίκη για Βαρσοβία στις 30/11/2014 και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη  στις 5/12/2014

2.         Ταξιδιωτική Ασφάλεια

  • Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

 

  • Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς (σχολείο), σε κλειστό φάκελο, έως Παρασκευή 17/10/2014 και ώρα 12.00. Μαζί με την προσφορά του, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της προφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 13:00

 

  • Επιλογή αναδόχου

Για  την  αξιολόγηση  των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου, η οποία αποτελείται από τον ίδιο, ως Πρόεδρο, δύο (2) εκπαιδευτικούς, που ορίζονται από το Σύλλογο των Διδασκόντων Εκπαιδευτικών, έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.  Η  Επιτροπή  έχει  την  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  επιλογής  του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή ?μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Μετά την  επιλογή του  ταξιδιωτικού  γραφείου  συντάσσεται σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:

i. Το εγκεκριμένο από το Σύλλογο Διδασκόντων Καθηγητών αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής

ii. Η προσφερόμενη ασφάλεια

iii. Το συνολικό κόστος της εκδρομής

iv. Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής δια του ενδεικτικού αριθμού των ατόμων)

v. Οι Γενικοί  Όροι συμμετοχής στην εκδρομή.

 

 

 

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΧΑΙΔΩ

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 14 Νοέμβριος 2014 11:22
 
Copyright © 2018. 3o Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς.

Συνδεθείτε

*
*
*
*
*

Fields marked with an asterisk (*) are required.

windows live messenger
limewire indir